Největší přikázání:
34 Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. 35 Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: 36 "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?" 37 Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' 38 To je první a největší přikázání. 39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' 40 V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."
Matouš 22 (34-40)

Dobré čtení!

More by různí autoři